Wat leer je in de training?

Letterlijk vertragen en stil staan bij wat de pm-ers al doen op een dag, het waardevolle contact met de kinderen, het zien van de kinderen, het afstemmen op hun behoeften. Letterlijk vertragen en stilstaan, en met aandacht in alle rust we nemen de tij om stil te staan bij vijf minuten film, staan stil bij wat er allemaal gebeurd als je zo hard werkt, op een positieve manier

De training is praktisch. Wij kijken naar zelfgemaakt videobeelden en zien wat de interactie is tussen jou en de kinderen. Op een gerichte, positieve manier geven wij feedback op de video. Want jij weet als geen ander dat je groeit door het positieve te stimuleren. Dus door te kijken wat je allemaal al wel doet, leer en groei je vanzelf als PM-er. Dit ondersteunen we door Dit doen we op een eenvoudige manier, we gebruiken hiervoor de herkenbare structuur van de communicatie cirkel. 

In de basis leren pedagogisch medewerkers in de training:

 • met behulp van video-interactiebegeleiding reflecteren en leren van je eigen interactie met de kinderen;
 • het inzetten van de techniek van de communicatiecirkel 
 • sensitieve responsiviteit: op welke momenten ben je in staat om de kinderen echt te laten voelen en ervaren dat jij ze ziet doordat je afstemming precies is wat dit kind, en de kinderen op de groep, nodig hebben;
 • hoe herken je spelbetrokkenheiden wat doe je om die nog beter te maken;
 • hoe maak je kinderen attent op elkaars gevoelens en ervaringen, zodat ze echt samen op de groep zijn;
 • hoe zorg je ervoor zorgt dat elk kind echt gekend en gezien wordt door jou en hoe breng je daar verdieping in aan.

Voor wie is de training?

Je kunt deze training volgen als je pedagogisch medewerker bent en:

 • werkt met baby’s, jonge kinderen of kinderen in de basisschool leeftijd;
 • een voorniveau hebt van minimaal PW niveau 3 (of een vergelijkbare opleiding).

Hoe lang duurt de training?

De tijdsinvestering voor deze training is:

 • 3 dagen (6 dagdelen)
 • huiswerkopdrachten en een eindopdracht (bij elkaar ca 6 uur)

Wat kost het?  Deze training wordt alleen incompany gegeven. De kosten voor de basistraining zijn afhankelijk van de grootte van de groep en de reisafstand, dit is exclusief trainingsruimte en catering. Er wordt geen BTW berekend (CRKBO-erkenning).

Neem vooral contactmet me op als je geïnteresseerd bent of meer wilt weten.


Wat is Video Interactie Begeleiding?

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een effectieve en praktische methodewaarbij er - middels videobeelden - op positieve wijze stil wordt gestaan bij de communicatie tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. 

Het uitgangspunt van VIBis dat de pedagogisch medewerkers sensitief worden voor de initiatieven en signalen van de kinderen en daarop kunnen afstemmen, net als inzicht krijgen in de eigen rol in de communicatie. 

Hoe werkt VIB? Door de zelfgemaakte videobeelden worden contactinitiatieven van de kinderen en interactiepatronen vastgelegd. Relevante fragmenten worden stilgezet of herhaald, zodat de (non) verbale communicatie duidelijk zichtbaar wordt. De pedagogisch medewerker leert succesvolle interactiemomenten herkennen en deze verder te ontwikkelen. VIB heeft een positieve focus door te kijken naar wat goed gaat, wat de kwaliteiten van de pedagogisch medewerker zijn en hoe die kwaliteiten uit te bouwen.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de structuur van de communicatieprincipes. Door de herkenbare structuur leren pedagogisch medewerkers bewust en effectief gebruik te maken van (non)verbale en verbale communicatie met de kinderen. De pedagogisch medewerkers stemmen beter af op de kinderen, het contact wordt verdiept en er is een positieve communicatie op de groep.

Die communicatieprincipes zijn:

•   contact initiatief

•   signaleren

•   bevestigen

•   uitwisseling, beurten maken, 

    verdiepen

•   afsluiten

Pedagogische thema’s

Er komen verschillende pedagogische thema’s aan bod zoals o.a.: 

 • Hechting
 • interactie en afstemmen
 • Individueel contact 
 • Sociale attentie
 • Ontwikkeling van jonge kinderen

Door oprechte aandacht en emotionele steun ontstaat een veilige, betrouwbare, hechte relatie van waaruit het kind zich kan ontwikkelen.

De eigenwaarde en zelfvertrouwen neemt toe door op een positieve manier af te stemmen op wat het kind nodig heeft.

Korte momenten waarbij het kind zich gehoord en gezien voelt, geeft veiligheid en vertrouwen om van daaruit de wereld te verkennen. Het zijn als het ware kleine oplaadmomenten voor de relatie. 

Aandacht hebben voor en het benoemen wat je ziet, hoort en wat er gebeurd in de omgeving, geeftvoorspelbaarheid, emotionele veiligheid en de kinderen verbreden hierdoor hun wereld. 

 • Interactie tussen kinderen
 • Spelbetrokkenheid 

Op een positieve wijze kinderen attent maken op elkaars gevoelens, emoties en ervaringen, geeft er begrip en stimuleert dit de respectvolle omgang met elkaar. 

De pedagogisch medewerker biedt nieuwe ervaringen aan waarbij ze rekening houdt met het ontwikkelingsniveau van het kind. 

Spelbetrokkenheid van kinderen is een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Van de pedagogisch medewerker vraagt dit om nabij en beschikbaar te zijn, structuur aan te bieden waar binnen het nieuwe kennis en ervaring kan opdoen.

Positieve effecten van VIB

VIB heeft een positief effect op: 

-      Gehechtheid tussen kind en pedagogisch medewerker,

-      Het welbevinden en het zelfvertrouwen van het kind,

 • De ontwikkeling van het kind,
 • Desensitieve en responsieve houding van de pedagogisch medewerker,
 • De sfeer in de groep, 
 • Professionaliteit van de organisatie.

Dat wat je aandacht geeft  groeit!

Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen....

Deze methode is een bewezen effectieve en praktische methode om bij pedagogisch medewerkers de kwaliteit van de sensitiviteit naar en interactie met de kinderen te vergroten.

Door middel van video interactie begeleiding geven wij aandacht aan:

 • De positieve, waardevolle contactmomenten tussen jou en de kinderen. 
 • De momenten dat de kinderen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. 
 • Hoe jij vanuit jouw afstemming reageert op een manier die past bij het kind. 
 • De spelbetrokkenheid van de kinderen en hoe jij deze vergroot.
 • Hoe jij de ontwikkeling van de kinderen ondersteunt.

Doordat jouw sensitieve responsiviteit en interactie met de kinderen wordt verbetert: 

 • Worden het welbevinden, deemotionele veiligheid, de sociaal en emotionele ontwikkeling van de kinderen versterkt;
 • Zal de spelbetrokkenheid  van de kinderen wordt vergroot;
 • Ervaren de kinderen een veilige, prettige omgeving om optimaal te kunnen groeien; 
 • ervaren de kinderen nabijheid, steun, toegankelijkheid en beschikbaarheid van jou.  
 • Hebben de kinderen vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen en voelen de kinderen zich in staat om de wereld te verkennen.                        
 • Zijn er meer ontwikkelingskansen en stimulering van sociale competenties, taalontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden.